O NAMA

 

GREJANJE

 

OPREMA ZA GAS

 

KLIMATIZACIJA

 SOLARI 

PROIZVODNJA

 

CENOVNIK

 

 

 

SOLARNI SISTEMI

 

Sunce kao neiscrpan, najprirodniji, a ujedno i najekonomičniji izvor energije možemo iskoristiti kao obnovljivi izvor energije za zagrevanje objekata, zagrevanje sanitarne vode, bazena i dr..

Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima više sunčanih sati godišnje nego u većini evropskih zemalja i prateći statistiku, broj sunčanih dana i u toku zime se iz godine u godinu sve više povećava.
Ovaj statistički podatak nagoveštava blagi ulazak mediteranske klime na našim prostorima, stičući sve veće uslove korišćenja solarne energije.

Početak 21. veka, zahvaljujući ljudskom faktoru i novim tehnologijama, obeležen je epohalno snažnom ekspanzijom korišćenja sunčeve/solarne energije, kroz vidove novih tehnoloških dostignuća primenjenih u proizvodnji i projektovanju solarne tehnike

SOLARNI SISTEMI-termalni/toplotni, gde se sunčeva/solarna energija preko solarnih termalnih vakuum kolektora može iskoristiti za izgradnju toplotnih/termalnih sistema za grejanje/dogrevanje kuća, grejanje bazena i za grejanje sanitarne potrošne vode/PTV čija je primena veoma rasprostranjeni.

Solarni kolektori su termalni uredjaji koji primaju suncevo zracenje i apsorbuju toplotu koja se preko fluida u sistemu prenosi do bojlera, akumulacionog spremnika ili izmenjivaca toplote i na na taj nacin grejemo sanitarnu vodu, vodu za centralno grejanje i vodu u bazenu.

http://www.rdsolar.rs/wp-content/uploads/2012/03/RD-Solar-1b.jpg                                      http://www.rdsolar.rs/wp-content/uploads/2012/03/RD-Solar-1a.jpg

  

TOPLOTNE PUMPE

Preko 50 % sunčeve energije se apsorbuje u zemlju. Tako zemlja predstavlja akumulator toplotne energije.Tu energiju možemo iskoristiti preko toplotne pumpe. Ona radi po principu zakona termodinamike, gde se energija nemože ni stvoriti ni uništiti već samo promeniti svoj oblik i mesto postojanja. Koeficjent korisnosti toplotne pumpe COP zavisi od kvaliteta izvora energije, a takođe od toga na kojem temperaturnom nivou, se vrši prenos toplotne energije. Tako npr. toplotne pumpe imaju najveću efikasnost gde se koristi sistem voda-voda, a energija se prenosi na sistem podnog grejanja, gde temperatura grejanja ne prelazi 35oC.

 

geotermal

  VARIJANTA “A”

Toplotna pumpa voda-voda koja koristi energiju podzemnih voda

Toplotna energija se uzima direktno iz podzemnih voda čija je temperatura obično od 10 do 15°C.

Voda protiče kroz sistem toplotne pumpe gde se predaje deo energije. Od vode se, na taj način,

oduzima toplota i tako ohlađena, za par stepeni, vraća u zemlju gde se ponovo zagreva, te se

proces nastavlja iz početka. Ovakav sistem je najefikasniji i postiže se najveće iskorišćenje.

Razmak između bunara treba da bude što je moguće veći, a po mogućnosti ne manji od 10m.

VARIJANTA “B”

Toplotna pumpa zemlja-voda sa vertikalno postavljenim cevima

Toplotna energija se dobija pomoću vertikalno postavljenih cevi (sondi) na dubini od 50 do 150m

u kojima struji voda koja oduzima toplotu od zemlje. Temperatura tla na dubini od 2m iznosi od 7

do 10°C, a na dubini od 100 m temperatura tla se kreće između 10 i 15°C. Učinak vertikalnog

izmenjivača kreće se od 20-85W/m. Prečnik cevi koji se koristi za sonde može biti 25, 32, 40mm.

Bušotina se, posle postavljanja sonde, zaliva bentonitom. Ovakav sistem se preporučuje gde nije

moguće imati stabilan izvor vode.

VARIJANTA “C”

Toplotna pumpa zemlja-voda sa horizontalno postavljenim cevima

Izmenjivač topote kod ovakvih sistema se može postaviti u obliku snopa vodoravnih cevi na

dubini od 1.2 do1.5m sa međusobnim razmakom cevi od 0,4 do 0,8m. Prečnik cevi iznosi 25 ili

35mm. Dužina jedne izmenjivačke sekcije iznosi do 100m. Učinak horizontalnog izmenjivača je

od 15 do 35 W/m2. Potrebna slobodna površina je od 2 do 2,5 puta veća od grejne površine.

 


I   SOLARNI SISTEMI 
 

1.   Solarni sistemi «VAILLANT»

2.   Solarni sistemi «BAXI»

3.   Solarni sistemi «VIESSMANN»

4.   Solarni sistemi «BOSCH» 

5.   Solarni sistemi «EZINC

 


Copyright© 2006 Tehnomont d.o.o. Bukuljska 18, Aranđelovac, Srbija
tel.: +381 34 6712-074, 6712-902